Όροι Χρήσης

H επιχείρηση μας , που εδρεύει στη Λάρισα Παπακυριαζή 66Α με Α.Φ.Μ. 046326306  δημιούργησε το διαδικτυακό τόπο-ιστοσελίδα www.barbeque-online.gr (στο εξής η «Ιστοσελίδα») και την αντίστοιχη εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smart phones app στο εξής η «Εφαρμογή»), με σκοπό την ηλεκτρονική υποβολή παραγγελιών φαγητού και, αφεψημάτων και εν γένει των προϊόντων, που πωλούνται στο κατάστημα μας, είτε για παραλαβή είτε για διανομή σε σημεία επιλογής των καταναλωτών. Η χρήση της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής καθώς και των επιμέρους υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω αυτών, υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, την εφαρμοζόμενη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική cookies της.

Η χρήση της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής (ακόμα και η απλή περιήγηση σε αυτήν) δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου από τον χρήστη, όπως ισχύουν ανά πάσα στιγμή. Η συνεχιζόμενη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής μετά τη διενέργεια τροποποιήσεων στους παρόντες Όρους εκλαμβάνεται ως αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων.

Η επιχείρηση Barbeque Grill & Salads δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάκοπη και χωρίς τεχνικά σφάλματα λειτουργία της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής και ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των χρηστών για τυχόν ζημιές, που προκύψουν από την μη ομαλή λειτουργία ή την διακοπή πρόσβασης σε αυτές.

Α. Προϋποθέσεις και Όροι εγγραφής

Η απλή περιήγηση στην Ιστοσελίδα δεν απαιτεί εγγραφή του χρήστη και δημιουργία προσωπικού λογαριασμού. Ο μη εγγεγραμμένος χρήστης της Ιστοσελίδας (στο εξής «Guest») θα μπορεί επιπλέον εκτός από την περιήγηση να αγοράζει και προϊόντα συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα παραγγελίας.

Για την πλήρη πρόσβαση, όμως, του χρήστη στις υπηρεσίες, που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής, απαιτείται η εγγραφή του χρήστη με την δημιουργία προσωπικού λογαριασμού (προφίλ) και η εκ μέρους του χορήγηση προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων καθώς και η σύνδεσή του με τον προσωπικό του λογαριασμό σε κάθε επόμενη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής. Προϋπόθεση για την εγγραφή και την χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αποτελεί ο χρήστης να είναι άνω των 18 ετών και να έχει πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία.

Για τη δημιουργία λογαριασμού, ο χρήστης δηλώνει και καταχωρεί ηλεκτρονικά τα στοιχεία, που απαιτούνται συστημικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής του και αποδέχεται τους παρόντες Όρους, αφού τους διαβάσει επιμελώς και τους κατανοήσει, καθώς και την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ο χρήστης για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στην Ιστοσελίδα ή/και στην Εφαρμογή οφείλει να καταχωρήσει κατ’ αρχάς τα ακόλουθα στοιχεία:

1.Το Ονοματεπώνυμό του.

2.Έναν έγκυρο αριθμό κινητού τηλέφωνο που κατέχει νόμιμα. Ο χρήστης εγγυάται ότι είναι ο νόμιμος δικαιούχος και κάτοχος αυτού του αριθμού κινητού τηλεφώνου και ότι η πρόσβαση σε αυτό ευρίσκεται υπό τον πλήρη και αποκλειστικό του έλεγχο. Ο χρήστης οφείλει να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή τυχόν μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της γραμμής αυτής και αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι οποιαδήποτε επικοινωνία με χρήση αυτής τεκμαίρεται ως προερχόμενη, απευθυνόμενη και ληφθείσα από τον ίδιο.

3.Μία έγκυρη και ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (‘e-mail’), η οποία έχει ανατεθεί νομίμως στον ίδιο. Στην εν λόγω διεύθυνση, θα σταλεί ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας στο χρήστη, με το οποίο αφενός θα ενημερώνεται ο χρήστης για την επιτυχή εγγραφή του και αφετέρου θα δίδονται σε αυτόν βασικές λειτουργίες της Ιστοσελίδας. Ο χρήστης εγγυάται ότι η εν λόγω διεύθυνση είναι υπαρκτή, αληθινή, ότι είναι ο νόμιμος δικαιούχος και χρήστης αυτής και ότι αυτή ευρίσκεται υπό τον πλήρη και αποκλειστικό του έλεγχο. Ο χρήστης οφείλει να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή τυχόν μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και χρήσης της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης και αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι οποιαδήποτε επικοινωνία με χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης αυτής τεκμαίρεται ως προερχόμενη, απευθυνόμενη και ληφθείσα από τον ίδιο.

4.Τον μοναδικό κωδικό πρόσβασής του («password») τον οποίο επιλέγει και εισάγει ο χρήστης στην Ιστοσελίδα ή/και στην Εφαρμογή βάσει των οδηγιών, που του παρέχονται στην Ιστοσελίδα ή/και στην Εφαρμογή, προκειμένου οι κωδικοί να είναι έγκυροι και αποδεκτοί. Ο χρήστης οφείλει να τον διατηρεί μυστικό, να μην τον αποκαλύπτει σε τρίτους και να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή διαρροής του σε τρίτους, να αλλάζει τον κωδικό πρόσβασης σε περίπτωση που πιθανολογεί ή διαπιστώσει ότι αυτός έχει διαρρεύσει αλλά και σε τακτά χρονικά διαστήματα για λόγους ασφαλείας και να μην χρησιμοποιήσει ποτέ και για οποιοδήποτε λόγο κωδικό πρόσβασης, που έχει ανατεθεί σε άλλον χρήστη, που ενδέχεται να περιήλθε σε γνώση του με οποιοδήποτε τρόπο. Η ομάδα τεχνικής υποστήριξης της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής δεν θα ζητήσει από το χρήστη ποτέ και με κανένα τρόπο να του αποκαλύψει τον κωδικό πρόσβασής του. Κάθε επικοινωνία στην οποία ζητείται από τον χρήστη ο κωδικός πρόσβασης του θεωρείται ύποπτη και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοια από τον χρήστη.

Ο χρήστης αναφορικά με όλα τα ανωτέρω στοιχεία, που καταχωρεί, δηλώνει και εγγυάται ότι είναι ακριβή και αληθή και αποδέχεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης αναληθών στοιχείων, η εγγραφή του θα ακυρώνεται και δεν θα δύναται να έχει πρόσβαση στον προσωπικό του λογαριασμό.

Αν ο χρήστης υποπτεύεται ότι τα στοιχεία αυθεντικοποίησης του έχουν υποκλαπεί ή έχουν γνωστοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτο, οφείλει να τα τροποποιήσει και να ενημερώσει άμεσα την επιχείρηση Barbeque Grill & Salads  στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@barbeque-online.gr Σε κάθε περίπτωση και για λόγους ασφαλείας συνίσταται η αποσύνδεση από τον λογαριασμό μετά το πέρας της περιήγησης στην Ιστοσελίδα ή/και στην Εφαρμογή.

Η επιχείρηση Barbeque Grill & Salads  επιφυλάσσεται να ζητήσει από τον χρήστη την καταχώριση επιπλέον στοιχείων αφενός στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης και ταυτοποίησής του και αφετέρου προκειμένου να καθίσταται δυνατή η υλοποίηση ορισμένων από τις υπηρεσίες, που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής. Για παράδειγμα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παράδοση των παραγγελθέντων αγαθών σε σημείο επιλογής του χρήστη, ο χρήστης θα κληθεί να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την ακριβή τοποθεσία του σημείου παράδοσης και την πρόσβαση σε αυτό, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα, όροφο, τηλέφωνο επικοινωνίας αναγραφόμενη ένδειξη στο κουδούνι κ.α.. Οι εν λόγω πληροφορίες αποθηκεύονται στον λογαριασμό του χρήστη και να συμπληρώνονται αυτόματα, προκειμένου να μην απαιτείται η επανεισαγωγή τους εκ μέρους του χρήστη σε περίπτωση μελλοντικής χρήσης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής του ο χρήστης θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι έχει λάβει γνώση των παρόντων όρων και ότι συμφωνεί με το περιεχόμενό τους. Επίσης θα πρέπει να επιλέξει εάν επιθυμεί τη λήψη νέων ενημερωτικών και διαφημιστικών μηνυμάτων από την εταιρεία μας. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί ή δεν λάβει γνώση του περιεχομένου των παρόντων όρων δεν θα του επιτρέπεται η εγγραφή στην Ιστοσελίδα ή/και στην Εφαρμογή αντίστοιχα, καθώς η εγγραφή σε αυτά προϋποθέτει γνώση και αποδοχή των Όρων χρήσης, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Β. Σύνδεση με τον λογαριασμό και περιεχόμενο λογαριασμού

Μετά την επιτυχή εγγραφή και τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού, ο χρήστης σε κάθε επόμενη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής θα δύναται να συνδέεται με τον προσωπικό του λογαριασμό εισάγοντας στα αντίστοιχα πεδία το username του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το κινητό του τηλέφωνο) και το password του (μυστικός κωδικός), όπως εξετέθη ανωτέρω. Παρέχεται, ως προεξετέθη, επιπλέον και η δυνατότητα αποθήκευσης και αυτόματης συμπλήρωσης των στοιχείων πρόσβασης στον λογαριασμό και ορισμένων πληροφοριών, ώστε ο χρήστης να συνδέεται αυτόματα με τον λογαριασμό του όταν περιηγείται στην Ιστοσελίδα ή/και στην Εφαρμογή και να καθίσταται πιο εύκολη η διενέργεια των αγορών. Σε κάθε περίπτωση και για λόγους ασφαλείας συνίσταται η αποσύνδεση από τον λογαριασμό μετά το πέρας της περιήγησης στην Ιστοσελίδα ή/και την Εφαρμογή.

Στον λογαριασμό αυτό, ενδέχεται να είναι αποθηκευμένα – από προγενέστερη συμπλήρωση – δεδομένα, που αφορούν τον χρήστη και την χρήση εκ μέρους του των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής (προφίλ χρήστη), όπως ενδεικτικά α) πληροφορίες σχετικά με την ακριβή τοποθεσία του σημείου παράδοσης και την πρόσβαση σε αυτό, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, όροφος, τηλέφωνο επικοινωνίας, αναγραφόμενη ένδειξη στο κουδούνι, β) δεδομένα κατανάλωσης του χρήστη και ιστορικό συναλλαγών, γ) προτεινόμενες εξατομικευμένες προσφορές προς τον χρήστη βάσει των δεδομένων κατανάλωσης και του ιστορικού συναλλαγών, δ) λίστα αγαπημένων επιλογών του χρήστη κ.α.

Γ. Τροποποίηση στοιχείων λογαριασμού και διαγραφή λογαριασμού

Ο χρήστης, με την είσοδο στον λογαριασμό του, έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να διαγράψει τις ανωτέρω παρασχεθείσες πληροφορίες, να τις τροποποιήσει και να διαγράψει τον λογαριασμό, που τηρεί στην Ιστοσελίδα ή/και στην Εφαρμογή, ακολουθώντας τα βήματα, που περιγράφονται στα αντίστοιχα σημεία της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής αντίστοιχα. Ρητά αναφέρεται ότι η διαγραφή του Λογαριασμού συνεπάγεται αυτομάτως και διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Για τη διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων ο χρήστης μπορεί να αποστέλλει το σχετικό του αίτημα ηλεκτρονικά στο info@barbeque-online.gr ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που αναλυτικά αναφέρονται στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Δ. Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

Δ1. Διανομή αγαθών σε σημείο επιλογής του χρήστη (Delivery)

Επιλέγοντας το σχετικό εικονίδιο με την ένδειξη “Delivery”, ο χρήστης μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά την παραγγελία του προκειμένου τα παραγγελθέντα αγαθά να παραδοθούν σε σημείο της επιλογής του. Βήματα:

– Καθορισμός σημείου παράδοσης: Ο χρήστης θα κληθεί να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την ακριβή τοποθεσία του σημείου παράδοσης και την πρόσβαση σε αυτό, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα, όροφο, τηλέφωνο επικοινωνίας, αναγραφόμενη ένδειξη στο κουδούνι κ.α. Εφόσον το σημείο παράδοσης εξυπηρετείται από το κατάστημα, ο χρήστης θα είναι σε θέση να υποβάλει ηλεκτρονικά την παραγγελία του.

– Επιλογή αγαθών προς παραγγελία: Ο χρήστης θα είναι σε θέση να επιλέξει τα προϊόντα, που επιθυμεί να παραγγείλει και να διαμορφώσει αντίστοιχα το καλάθι των αγορών του. Για την διανομή αγαθών σε σημείο επιλογής του χρήστη η συνολική παραγγελία πρέπει να έχει ελάχιστο κόστος …………….ευρώ συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και όλων των νόμιμων φόρων και επιβαρύνσεων. Διευκρινίζεται ότι το κόστος της ελάχιστης παραγγελίας θα πρέπει να ισχύει μετά την εφαρμογή των πιθανών εκπτώσεων και προσφορών. Ενδέχεται, προϊόντα που έχουν περιληφθεί σε μία παραγγελία να διαπιστωθεί, κατά την εκτέλεση της παραγγελίας στο κατάστημα, ότι τελούν σε έλλειψη (μη διαθέσιμα). Ο χρήστης ενημερώνεται για τυχόν μη διαθέσιμα προϊόντα στην παραγγελία του τηλεφωνικά και του προτείνονται εναλλακτικές λύσεις.

– Τρόπος πληρωμής και έκδοση νόμιμου φορολογικού παραστατικού: 

1.Πληρωμή με Μετρητά: Ο χρήστης μπορεί να πληρώσει με αντικαταβολή, καταβάλλοντας, δηλαδή, το τίμημα της συναλλαγής αποκλειστικά με μετρητά, στον διανομέα κατά την παράδοση της παραγγελίας.

2.Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική Κάρτα: Η καταβολή του αντιτίμου των παραγγελθέντων προιόντων είναι δυνατή είτε με την χρήση των πιστωτικών/χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών τύπου VISA, MASTERCARD & MAESTRO, DINERS, είτε μέσω του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass, κατόπιν σχετικής εντολής του χρήστη, με τους περιορισμούς που ισχύουν από τη νομοθεσία για την κίνηση κεφαλαίων. Ο χρήστης μπορεί να προπληρώσει (εν. πριν την παράδοση της παραγγελίας) το τίμημα της συναλλαγής είτε να πληρώσει κατά την παράδοση της παραγγελίας χρησιμοποιώντας την πιστωτική ή χρεωστική του κάρτα. Για τους όρους, που διέπουν την ηλεκτρονική πληρωμή και την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το οικείο κεφάλαιο των παρόντων Όρων («Ηλεκτρονική Πληρωμή & Ασφάλεια Συναλλαγών»).

Ο χρήστης δύναται να επιλέξει το είδος του νόμιμου φορολογικού παραστατικού, που θα εκδοθεί από το κατάστημα  για κάθε συναλλαγή.

 – Επιλογή χρονικού σημείου παράδοσης: Ο χρήστης δύναται να επιλέξει είτε την άμεση παράδοση είτε την παράδοση σε προκαθορισμένη ώρα/μέρα. Στην οθόνη του χρήστη για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση του, θα εμφανιστεί ο ενδεικτικός και πάντως μη δεσμευτικός χρόνος παράδοσης, πλην όμως η επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση, που για οποιανδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η παράδοση της παραγγελίας εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων.

 – Υποβολή και ολοκλήρωση της παραγγελίας: Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω βημάτων και την επιλογή του αντίστοιχου κουμπιού-συνδέσμου («Αποστολή Παραγγελίας»), η παραγγελία διαβιβάζεται στο κατάστημα τα στοιχεία του οποίου (διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας) εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη.

 – Πολιτική ακυρώσεων: Ακυρώσεις ή αλλαγές παραγγελιών από τον χρήστη γίνονται αποκλειστικά μέσω απευθείας τηλεφωνικής επικοινωνίας με το κατάστημα και σε χρονικό διάστημα κατ’ ανώτατο δεκαπέντε (15’) λεπτών πριν τον αναγραφόμενο ενδεικτικό χρόνο παράδοσης της παραγγελίας. Όταν το κατάστημα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας, διακοπής ρεύματος, τεχνικού προβλήματος, κακών καιρικών συνθηκών ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας, ο χρήστης ενημερώνεται τηλεφωνικά και ακυρώνεται η παραγγελία του και εφόσον έχει χρεώσει την πιστωτική ή χρεωστική του κάρτα για την προπληρωμή του τιμήματος ενημερώνεται για τη διαδικασία ακύρωσης της σχετικής χρέωσης (refund).

Δ2. Παραλαβή αγαθών από κατάστημα

Επιλέγοντας το σχετικό εικονίδιο με την ένδειξη “Take Away”, ο χρήστης μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά την παραγγελία του προκειμένου να παραλάβει από το κατάστημα, τα παραγγελθέντα αγαθά που παρατίθενται στην Ιστοσελίδα και στην Εφαρμογή από το κατάστημα. Βήματα:

– Καθορισμός σημείου παράδοσης: Ο χρήστης θα κληθεί να υποβάλει την παραγγελία για παραλαβή από το κατάστημα.

 – Επιλογή αγαθών προς παραγγελία: Ο χρήστης θα είναι σε θέση να επιλέξει τα προϊόντα, που επιθυμεί να παραγγείλει και να διαμορφώσει αντίστοιχα το καλάθι των αγορών του. Ενδέχεται, προϊόντα που έχουν περιληφθεί σε μία παραγγελία να διαπιστωθεί, κατά την εκτέλεση της παραγγελίας στο εστιατόριο, ότι τελούν σε έλλειψη (μη διαθέσιμα). Ο χρήστης ενημερώνεται για τυχόν μη διαθέσιμα προϊόντα στην παραγγελία του τηλεφωνικά και του προτείνονται εναλλακτικές λύσεις.

 – Τρόπος πληρωμής και παραλαβής και έκδοση νόμιμου φορολογικού παραστατικού:

1.Πληρωμή κατά την παραλαβή: Ο χρήστης μπορεί να πληρώσει το τίμημα της συναλλαγής με μετρητά ή με την χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας στο ταμείο του καταστήματος κατά την παραλαβή της παραγγελίας.

2.Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική Κάρτα: Η καταβολή του αντιτίμου των παραγγελθέντων προιόντων είναι δυνατή είτε με την χρήση των πιστωτικών/χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών τύπου VISA, MASTERCARD & MAESTRO, DINERS, είτε μέσω του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass, κατόπιν σχετικής εντολής του χρήστη, με τους περιορισμούς που ισχύουν από τη νομοθεσία για την κίνηση κεφαλαίων. Ο χρήστης μπορεί να προπληρώσει (εν. πριν την παράδοση της παραγγελίας) το τίμημα της συναλλαγής είτε να πληρώσει κατά την παραλαβή της παραγγελίας χρησιμοποιώντας την πιστωτική ή χρεωστική του κάρτα. Για τους όρους, που διέπουν την ηλεκτρονική πληρωμή και την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το οικείο κεφάλαιο των παρόντων Όρων («Ηλεκτρονική Πληρωμή & Ασφάλεια Συναλλαγών»).

Ο χρήστης δύναται να επιλέξει το είδος του νόμιμου φορολογικού παραστατικού, που θα εκδοθεί από το κατάστημα  για κάθε συναλλαγή.

 – Επιλογή χρονικού σημείου παραλαβής: Ο χρήστης δύναται να επιλέξει είτε την άμεση παραλαβή είτε την παραλαβή σε προκαθορισμένη ώρα. Ως άμεση παραλαβή νοείται η παραλαβή της παραγγελίας από τον χρήστη είκοσι (20) λεπτά μετά την αποστολή της ηλεκτρονικής παραγγελίας. Στην οθόνη του χρήστη θα εμφανιστεί ο χρόνος παραλαβής, προκύπτων από τον υπολογισμό των είκοσι λεπτών από την ακριβή ώρα της αποστολής της παραγγελίας. Αναφορικά με την παραλαβή σε προκαθορισμένη ώρα, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την ακριβή ώρα, κατά την οποία επιθυμεί να παραλάβει την παραγγελία. Τα χρονικά όρια τόσο της άμεσης παραλαβής όσο και της παραλαβής σε προκαθορισμένη ώρα είναι ενδεικτικά, αποσκοπούν στην βέλτιστη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση του χρήστη και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικά για την επιχείρηση, η οποία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση, που για οποιανδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η εκτέλεση της παραγγελίας εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων.

 – Υποβολή και ολοκλήρωση της παραγγελίας: Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω βημάτων και την επιλογή του αντίστοιχου κουμπιού-συνδέσμου («Αποστολή Παραγγελίας»), η παραγγελία διαβιβάζεται στο κατάστημα, τα στοιχεία του οποίου (διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας) εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη. Ο χρήστης αναμένεται να προσέλθει στο αυτό κατάστημα την συμφωνημένη ώρα προκειμένου να παραλάβει την παραγγελία του. Σε περίπτωση καθυστερημένης εμφάνισης του χρήστη για παραλαβή, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κίνδυνος τα παραγγελθέντα προϊόντα να μην πληρούν άπασες τις συμφωνημένες ιδιότητες (πχ. ζεστό φαγητό, που έχει κρυώσει) το κατάστημα ουδεμία ευθύνη φέρει και ο χρήστης οφείλει να εκπληρώσει όλες τις αναληφθείσες υποχρεώσεις του από την σύμβαση πώλησης, χωρίς να μπορεί να υπαναχωρήσει ή να ζητήσει αντικατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, το κατάστημα, που εκτελεί την παραγγελία, δεν είναι υποχρεωμένο να την διατηρήσει μετά την παρέλευση 20 λεπτών από την προκαθορισμένη ώρα παραλαβής, οπότε και εναπόκειται στην αποκλειστική του ευχέρεια να αποφασίσει πως θα την διαθέσει.

 – Πολιτική ακυρώσεων: Ακυρώσεις ή αλλαγές παραγγελιών από τον χρήστη γίνονται αποκλειστικά μέσω απευθείας τηλεφωνικής επικοινωνίας με το κατάστημα και σε χρονικό διάστημα κατ’ ανώτατο δεκαπέντε (15’) λεπτών πριν τον αναγραφόμενο ενδεικτικό χρόνο παραλαβής της παραγγελίας. Όταν το κατάστημα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας, διακοπής ρεύματος, τεχνικού προβλήματος, κακών καιρικών συνθηκών ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας, ο χρήστης ενημερώνεται τηλεφωνικά,  ακυρώνεται η παραγγελία του και εφόσον έχει χρεώσει την πιστωτική ή χρεωστική του κάρτα για την προπληρωμή του τιμήματος ενημερώνεται για τη διαδικασία ακύρωσης της σχετικής χρέωσης (refund).

Ε. Ηλεκτρονική Πληρωμή & Ασφάλεια Συναλλαγών

Για την πληρωμή με την χρήση πιστωτικής ή χρεωστική κάρτας και προπληρωμένης κάρτας κατά την ηλεκτρονική αποστολή/υποβολή της παραγγελίας  είναι αποδεκτές μόνο οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, το λογότυπο των οποίων εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha  e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

ΣΤ. Προσωπικά Δεδομένα

Με την εγγραφή του ο χρήστης αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει και αποδεχθεί όλα όσα αναλυτικά αναφέρονται στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Ζ. Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι εικόνες, τα λογότυπα/σήματα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες και τα κείμενα καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο δυνάμενο να αποτελέσει αντικείμενο δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ευρισκόμενα στην Ιστοσελίδα, συνιστούν πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης Barbeque Grill & Salads και προστατεύονται βάσει των σχετικών διατάξεων της Ελληνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας. Συνακόλουθα, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής.

Η. Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης που επισκέπτεται και κάνει χρήση της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί αυτήν σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

Δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα ή/και την Εφαρμογή για μετάδοση ή αναμετάδοση παράνομου ή/και ανήθικου ή/και επιζήμιου καθ’ οιονδήποτε τρόπο περιεχομένου, ή περιεχομένου και στοιχείων που προσβάλλουν οιοδήποτε δικαίωμα όπως της προσωπικότητας, διανοητικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας οιουδήποτε τρίτου ή που αντίκειται σε οιαδήποτε διάταξη νόμου ή σύμβασης.

Δεσμεύεται να μην μεταδίδει μέσω ή προς την Ιστοσελίδα ή/και την Εφαρμογή ιούς λογισμικού ή οιοδήποτε άλλο επιβλαβές από τεχνικής άποψη για την Εφαρμογή στοιχείο και να μην προβαίνει σε οιαδήποτε πράξη διάρρηξης του κώδικα αυτών ή των κωδίκων ασφαλείας τους.

Θ. Εγγυήσεις – Περιορισμός Ευθύνης

Η επιχείρηση Barbeque Grill & Salads  εγγυάται ότι θα επιδείξει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης την επιμέλεια που αρμόζει στις συναλλαγές και το παρόν συμφωνητικό

Η επιχείρηση Barbeque Grill & Salads , οι υπάλληλοι ή/και οι αντιπρόσωποί της δεν εγγυώνται και εξαιρούνται από κάθε ευθύνη αναφορικά με:

(α) την αδιάλειπτη και χωρίς ελαττώματα λειτουργία της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής

(β) την καταβολή οποιαδήποτε αποζημίωσης ή εξόδων ή χρηματικών ποινών, σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης ή/και σε περίπτωση χρήσης, αντιγραφής, ή παρουσίασης της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής ή των περιεχομένων τους ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης με αυτή ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η επιχείρηση γνώριζε ή θα όφειλε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Η επιχείρηση Barbeque Grill & Salads απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για την εκτέλεση του παρόντος σε περίπτωση ανωτέρας βίας.   

Ι. Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την χρήση των υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια της πόλης της Λάρισας.

Τέλος παρακαλείσθε όπως επισκέπτεσθε ανά τακτικά χρονικά διαστήματα τους παρόντες Όρους της ιστοσελίδας, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές των παρόντων Όρων.

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  BARBEQUE GRILL & SALADS ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΣΑΙΖΟΝ
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ  ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
close-link